İhracat Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerine Uygunluk Beyanı

 

Hytera Communications Corporation Limited (bundan böyle "Hytera" olarak anılacaktır), Çin ve diğer ülkelerin ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği de dahil olmak üzere ilgili uluslararası toplulukların koyduğu ilgili İhracat Denetimi yönetmeliklerine harfiyen uymanın ve ayrıca tüm İhracat Denetimi yükümlülükleri ve sorumluluklarının yerine getirmenin, Hytera'nın ticaret risklerini önlemesini ve azaltmasını ve ortakların ve müşterilerin güvenini kazanmak için dürüst ve sorumlu bir Şirket olarak kurumsal imajımızı oluşturmasını sağladığına ve ayrıca uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmaya ve Hytera'nın sürdürülebilir gelişimi için sağlam bir temel oluşturmaya katkıda bulunacağına dair kararlı bir duruş sergiler.

 

Hytera, tam denetim sağlamak amacıyla şirket içi İhracat Denetimi kuralları belirlemiş ve uygulamış olup İhracat Denetimi yükümlülüğünü ticari kârın üzerinde tutmaktadır. Hytera, tüm ürünlerimizin, teknolojilerimizin ve hizmetlerimizin barışçıl ve makul amaçlar için kullanılmasını sağlamak için tüm çabayı gösterecek ve gerekli tüm önlemleri alacaktır. Hytera, somut veya soyut şekilde ihraç edilecek ürünlerin, teknolojinin veya hizmetlerin müşterilerimiz veya son kullanıcılar tarafından, ulusal/bölgesel barış veya istikrarı tehlikeye atabilecek ya da doğrudan veya dolaylı olarak terör örgütlerinin eline geçebilecek olan kitle imha silahları, teslimat mekanizmaları veya izinsiz geleneksel askeri teçhizat geliştirmek veya üretmek amacıyla kullanılabileceğini düşünüyorsa ilgili ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri ihraç etmeyi reddedecektir. Ayrıca Hytera, İhracat Denetimi yönetmeliklerine daha iyi uyum sağlamak ve ilgili İhracat Denetimi yükümlülüklerini yerine getirmek için bayi sıfatıyla hareket eden veya ürünlerimizi, teknolojilerimizi ve hizmetlerimizi satan her türlü kurum, kuruluş veya şahsı yerel İhracat Denetimi yönetmelikleri hakkında hukuk müşavirlerine ve ilgili devlete danışması için yönlendirecektir. Buna ek olarak Hytera, iş sürecine dahil olan tüm üçüncü tarafları (nakliyeci, gümrük müşavirliği, gümrükçü vb.) doğrulamak için büyük çaba gösterecek ve bu tarafların yasa dışı olduğu tespit edilmesi durumunda Hytera, olası riskleri önlemek için söz konusu kurum, kuruluş veya şahıslarla ticaret yapmayacaktır.

 

Hytera, şirket içi İhracat Denetimi Uyum Programının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Ticaret Uyum ve İthalat – İhracat Denetiminden sorumlu üst yönetimin ev sahipliği yaptığı bir Ticaret Uyum ve İthalat – İhracat Denetim Komisyonu kurmuştur. Ayrıca Hytera ihracat denetimine ilişkin İhracat Denetimi kuralları ve standart prosedürleri oluşturmuş, ilgili belgeleri arşivlemiş, İhracat Denetimi yasaları ve yönetmelikleri ile ilgili tanıtım ve eğitim programları başlatmış, iç denetimi güçlendirmiş ve İhracat Denetiminde yer alan departmanların sorumluluklarını net bir şekilde tanımlamıştır.

 

Hytera, bir uluslararası şirket olarak, İhracat Denetimi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, yalnızca kuruluşlarımızın ve çalışanlarımızın örgütlenmesini güçlendirmek ve ilgili iç kontrol sistemlerini oluşturup uygulamakla kalmayarak aynı zamanda ilgili teknik bilgileri ve uzmanların rehber niteliğinde görüş ve tavsiyelerini almak için Çin'deki ilgili devlet dairelerinin yanı sıra diğer ülkeler ve ilgili uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar ile daha yakın iletişim kurmamız ve sürdürmemiz gerektiğini kabul eder.

 

Tüm Hytera çalışanları, Hytera'nın İhracat Denetimi uyum hedeflerine ulaşmak için çalışmalı ve ilgili kurumsal politikalara kesinlikle uymalıdır. Hytera, kendisine ait İhracat Denetimi uyum politikalarını başarılı bir şekilde uygulayan çalışanları ödüllendirmek ve bu politikaları ihlal edenleri güçlü bir şekilde cezalandırmak için bir ödül ve cezalandırma sistemi kurmuştur. Kanun ve yönetmelikleri ihlal eden çalışanlar, ilgili Şirket departmanı tarafından ciddi disiplin cezalarına tabi tutulacaktır.

 

Bu beyan, Hytera'nın ürünlerini, teknolojisini ve hizmetlerini düzenleyen İhracat Denetimi uyum kuralları ve politikalarının kapsamlı bir özeti olma amacını taşımamaktadır. Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyulduğundan emin olmak için hukuk danışmanına danışmak her bireyin sorumluluğudur. Hytera, Çin ve diğer ülkelerdeki ve ilgili kuruluşlardaki en güncel yasa ve yönetmeliklere ve Çin devletinin verdiği geçerli uluslararası taahhütlere uyulmasını sürdürmek için ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu beyanı belirli aralıklarla inceleyecek ve revize edecektir.

 

Bu beyan, tüm Hytera departmanları, iştirakleri ve şubeleri için geçerlidir. Birleştirilmiş bu beyan, Hytera'nın mevcut şirket içi Uyum Programı çerçevesinde uygulanmaktadır.

 

Hytera Communications Corporation Limited

 

2 Mayıs 2018

hytera video player