แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบการควบคุมการส่งออก

บริษัท ไฮเทรา คอมมูนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (Hytera Communications Corporation Limited ) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Hytera") ยึดมั่นในจุดยืนอย่างหนักแน่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดของประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป) และการปฏิบัติตามข้อบังคับและหน้าที่ในการควบคุมการส่งออก ซึ่งจะทำให้ Hytera สามารถหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงทางการค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะองค์กรที่ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากหุ้นส่วนและลูกค้า และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งวางรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Hytera

Hytera กำหนดและบังคับใช้กฎการควบคุมการส่งออกภายในเพื่อให้การควบคุมทั้งหมดอยู่ภายใต้บริษัท และวางข้อบังคับการควบคุมการส่งออกให้อยู่เหนือผลกำไรทางการค้า Hytera จะพยายามอย่างเต็มที่และใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการใด ๆ ของบริษัทจะมีการนำไปใช้เพื่อแรงจูงใจที่สงบสุขและเหมาะสม หาก Hytera เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่จะส่งออก ไม่ว่าจะทางกายภาพหรือไม่ใช่ทางกายภาพ อาจมีการใช้โดยลูกค้าของเราหรือผู้ใช้ปลายทางเพื่อพัฒนาหรือผลิตอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง กลไกส่งมอบ หรือยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่ไม่ได้รับอนุญาตตามแบบแผนที่อาจเป็นอันตรายต่อความสงบสุขและความมั่นคง ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค หรือตกอยู่ในมือขององค์กรผู้ก่อการร้ายโดยทางตรงหรือทางอ้อม Hytera จะปฏิเสธการส่งออกผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกและปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้อง Hytera ยังผลักดันให้บริษัท องค์กรอื่น ๆ หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือที่ขายต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกของท้องถิ่น นอกจากนี้ Hytera จะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด (เช่น ผู้ขนส่ง ผู้แทนพิธีการศุลกากร และบุคคล ฯลฯ) เมื่อตรวจสอบแล้วว่าผิดกฎหมาย Hytera จะยกเลิกการมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามแผนความร่วมมือการควบคุมการส่งออกภายในมีประสิทธิผล Hytera ได้จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือทางการค้าและการควบคุมการนำเข้าและส่งออก ซึ่งมีเจ้าภาพเป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบการร่วมมือทางการค้าและการควบคุมการนำเข้าและส่งออก ทั้งนี้ Hytera ยังกำหนดกฎการควบคุมการส่งออก ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบบัญชีการส่งออก การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริมและการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการควบคุมการส่งออก การตรวจสอบบัญชีภายในที่เข้มงวดขึ้น และกำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการส่งออกอย่างชัดเจน

ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมการส่งออก Hytera ทราบว่าไม่เพียงต้องเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างของหน่วยงานและการจัดการบุคลากร กำหนดและนำระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่เรายังคงจัดตั้งและรักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน ประเทศอื่น ๆ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำ และการแนะแนวจากผู้เชี่ยวชาญ

พนักงานทั้งหมดของ Hytera ต้องทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกของ Hytera และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด Hytera ได้จัดตั้งระบบการให้รางวัลและการลงโทษเพื่อตอบแทนแก่พนักงานที่ปฏิบัติตามนโยบายความร่วมมือการควบคุมการส่งออกของ Hytera ได้สำเร็จ และเพื่อลงโทษพนักงานที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้อย่างจริงจัง พนักงานที่ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างรุนแรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท

แถลงการณ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นบทสรุปที่ครอบคลุมกฎและนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของ Hytera ท่านมีหน้าที่ในการปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบล่าสุดของประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกมัดระหว่างประเทศที่บังคับใช้โดยรัฐบาลจีน Hytera จะทบทวนและแก้ไขแถลงการณ์เป็นระยะตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์นี้มีผลบังคับใช้กับแผนก บริษัทในเครือ และสาขาทั้งหมดของ Hytera แถลงการณ์ของบริษัทที่รวบรวมมานี้ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนความร่วมมือภายในที่มีอยู่ของ Hytera

บริษัท Hytera Communications Corporation Limited

2 พฤษภาคม 2561

hytera video player