ผลิตภัณฑ์และโซลูชันการปรับใช้อย่างรวดเร็วของ Hytera

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันการปรับใช้อย่างรวดเร็วของ Hytera ทั้งผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์และแนร์โรว์แบนด์ จะตั้งค่าลิงก์ออนดีมานด์ไร้สายที่ปลอดภัยและไม่อยู่ในสายตา เพื่อให้เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุสามารถสื่อสารกับศูนย์บัญชาการในสถานที่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ การปรับใช้เครือข่ายมีความยืดหยุ่น ประเภทของอุตสาหกรรมที่ใช้บริการฉุกเฉิน ได้แก่ การขนส่ง การรักษาความปลอดภัย พลังงาน สาธารณูปโภค การก่อสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่น ๆ.
ความท้าทาย

ความท้าทาย

ภัยพิบัติกะทันหันไม่สามารถคาดเดาได้แต่หลีกเลี่ยงได้โดยการตอบสนองอย่างรวดเร็วและลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้น้อยที่สุด นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานอาจได้รับความเสียหายเช่นกัน เนื่องจากไม่มีเครือข่ายการสื่อสาร ดังนั้น ความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดจึงเป็นการจัดตั้งเครือข่ายการสื่อสารชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียที่สำคัญไปยังสำนักงานใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว.

ค่านิยมหลัก

การปรับใช้ที่รวดเร็ว

การปรับใช้ที่รวดเร็ว

เมื่อประสบกับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤติ อุปกรณ์ทวนสัญญาณดิจิทัลไร้สายเฉพาะกิจของ Hytera จะถูกเปิดขึ้นและใช้งาน จากนั้นจะปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นและตั้งเครือข่ายได้ในช่วงเวลาอันสั้นจากล่างขึ้นบน
การออกคำสั่งในสถานที่

การออกคำสั่งในสถานที่

การออกคำสั่งในสถานที่ของ Hytera สามารถแสดงตำแหน่งของหน่วยที่ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว และบัญชาการและออกคำสั่งได้ตามสถานะที่จะเป็นประโยชน์อย่างที่สุดต่อการปฏิบัติงานในสถานที่
การเชื่อมต่อระหว่างกันที่หลากหลาย

การเชื่อมต่อระหว่างกันที่หลากหลาย

การเชื่อมต่อระหว่างกันกับ Tetra, DMR, LTE, ระบบวิทยุแอนะล็อก, เครือข่ายสาธารณะ และอื่น ๆ จะสามารถทำให้การควบคุมการออกคำสั่งเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งยังสื่อสารได้ในหลายรูปแบบ เช่น เสียง วิดีโอ และข้อมูล
Hytera Image
โซลูชันเครือข่ายฉุกเฉินเฉพาะกิจของ Hyteraโซลูชันเครือข่ายฉุกเฉินเฉพาะกิจของ Hytera
โซลูชันเครือข่ายฉุกเฉินเฉพาะกิจของ Hytera

วีดีโอ

โซลูชันเครือข่ายฉุกเฉินเฉพาะกิจของ Hytera

03:08

กรณีศึกษา

hytera video player